Stussy 2013夏季 Eye Gear 太阳眼镜系列

Stussy 2013夏季全新 Eye Gear 太阳眼镜系列,以1988年首度发表的Stussy Eye Gear 系列为蓝本,重新打造复古轮廓设计并融入现代细节,让此系列单品看来带有街头摩登气息。今天夏天复古也流行,画龙点睛的墨镜单品当然也不马虎,有兴趣的朋友此系列可由网路商店查询。

Stussy 2013夏季 Eye Gear 太阳眼镜系列

Stussy 2013夏季 Eye Gear 太阳眼镜系列

Stussy 2013夏季 Eye Gear 太阳眼镜系列

Stussy 2013夏季 Eye Gear 太阳眼镜系列Stussy 2013夏季 Eye Gear 太阳眼镜系列

Stussy 2013夏季 Eye Gear 太阳眼镜系列

Stussy 2013夏季 Eye Gear 太阳眼镜系列

Stussy 2013夏季 Eye Gear 太阳眼镜系列

Stussy 2013夏季 Eye Gear 太阳眼镜系列

资料来源